วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาคผนว


บทที่5

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

            การศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา สรุปผลการศึกษาดังนี้

1.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อศึกษา น้ำพริกกุ้งเสียบ.
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
            2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน น้ำพริกกุ้งเสียบ
ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

2.   ขั้นตอนจัดทำ น้ำพริกกุ้งเสียบ สรุปผลขั้นตอนการทำ ดังนี้ (ยกมาจากหน้า
    ศึกษาหาข้อมูล
   สอบถามจากชุมชน
   รวบรวมข้อมูล
   จัดทำ 
   ตรวจสอบชิ้นงาน
   นำเสนองาน


                                                                                                                                                (18)

3.   ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงาน และเป็นการประเมินด้านกระบวนการ
      (P = Process)
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ .............           (เต็ม 5 คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ.................................
4.  ผลการประเมินของผู้ปกครอง  ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือเจตคติ  (A  =  Attitude)
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ .............           (เต็ม 5 คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ.................................

5.  ประเมินผลด้านความรู้
                        ค่าเฉลี่ยของคะแนน                 เท่ากับ .............           (เต็ม 10  คะแนน)
                        ความหมายของค่าคะเฉลี่ย      เท่ากับ             มีความพึงพอใจ.................................
            (นำผลการประเมินจากการประเมินของครูในวันจัดกิจกรรมบูรณาการมาใส่)

6.  ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้(ตามความเป็นจริง) คือ
   สามารถรู้วิธีการทำน้ำพริกกุ้งเสียบและอุปกรณ์ต่างๆ
  รู้จักประวัติของน้ำพริกกุ้งเสียบ
   รู้ว่าการทำน้ำพริกกุ้งเสียบมีวิธีการทำคล้ายน้ำพริกกะปิ


7.  ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ควรให้มีเวลาเตีรยมงานมากกว่านี้หน่อยเวลาทำมันน้อยเกินไป
8.  นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อดย่างไรกับโครงงานของนักเรียน (อธิบาย)
ใช้เงินอย่างประหยัด

ต่อจากอันที่แล้ว

3.   ผลการประเมินของผู้ปกครอง
            ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือเจตคติ โดยพิจารณา
จากการตั้งในทำงาน การมีวินัย  ความรับผิดชอบในการทำของนักเรียน
มีผลการประเมินของผู้ปกครอง ดังนี้
ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การตั้งใจทำงาน

2
การขออนุญาตผู้ปกครองไปทำกิจกรรม

3
กลับบ้านตรงเวลา

4
การมีวินัย

5
ทำกิจกรรมแล้วเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย

รวม (กี่ข้อ)

ใส่เลขที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุด

ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ


           

                                                                                                                                                (12)
4.   ผลการบูรณาการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
      ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนคือ เรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบ
            (ตัวอย่างเช่น ทำขนมครก มีผลลัพธ์ที่เกิดจากขนมครกตามวิชาต่าง ๆ เช่น
-  คณิตศาสตร์
                        ส่วนผสมของขนมครกประกอบด้วย  ..............................  และมีอัตราส่วนต่าง ๆ
ดังนี้……………..   เป็นต้น
-   ภาษาต่างประเทศ
                        วิธีการทำขนมครก เป็นภาษาอังกฤษ , ส่วนประกอบต่าง ๆเป็นภาษาอังกฤษ
-  ภาษาไทย 
                        เขียนกลอน ชมขนมครก, เขียนความเรียงหรือเรียงความเกี่ยวกับขนมครกที่            
                        ตนเองผลิตขึ้นมา,  
-   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
            เขียนวิธีการทำขนมครกเป็นภาษาไทย  ทำแผ่นพับขนมครก, เผยแพร่ผลงานการ 
            ทำขนมครก พร้อมรูปภาพ และ รายงาน 5 บท ใส่ใน blog หรือ รวบรวมลงใน
website โรงเรียน,  การทำกล่องกระดาษใส่ขนมครกติดตาโลโก้ตนเอง
-   วิทยาศาสตร์
                        เขียนสารอาหารที่ได้รับจากขนมครก
-   ศิลปะ 
                   วาดรูปขนมครก หรือจินตนาการเกี่ยวกับขนมครก, การทำโลโก้ขนมครกติดกล่อง
-   สังคมศึกษา
                        ขนมครกใช้ในประเพณีต่าง ๆ อะไรได้บ้าง   ประวัติการทำขนมครก
                        มีใครทำขนมครกบ้างในท้องถิ่นตนเอง
-   สุขศึกษาและพลศึกษา
                        ประโยชน์ของขนมครก 


บทที่4

บทที่ 4
ผลการศึกษาและบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

            การศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา สรุปผลการศึกษาดังนี้

1.   ขั้นตอนจัดทำ น้ำพริกกุ้งเสียบ   มีขั้นตอนดังนี้
    ศึกษาหาข้อมูล
   สอบถามจากชุมชน
    รวบรวมข้อมูล
     จัดทำ
     ตรวจสอบชิ้นงาน
     นำเสนองาน

                                                                                                                                                (10)
2.   ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงาน และเป็นการประเมินด้านกระบวนการ
     (P = Process)
            คำชี้แจง กลุ่มนักเรียนร่วมกันประเมิน ใส่เครื่องหมาย   /  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน              ระดับ    5         ความพึงพอใจมากที่สุด
                                                ระดับ    4         ความพึงพอใจมาก
                                                ระดับ    3         ความพึงพอใจปานกลาง
                                                ระดับ    2         ความพึงพอใจน้อย
                                                ระดับ    1         ความพึงพอใจ
ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การรวมกลุ่มของนักเรียน

 /2
การร่วมกันสืบค้นข้อมูล

3
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน

4
การแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม

5
การจัดทำเอกสาร

รวม (กี่ข้อ)

ใส่เลขที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุด

ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ

บทที่3 การดำเนินงาน

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

            การศึกษาเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา ได้กำหนดขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

1.   ขั้นเตรียมการ
            1.1  จัดทำข้อสอบก่อนเรียน ๑๑ ข้อ
            1.2  ศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาที่ครูผู้สอนได้ร่วมจัดทำหน่วยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
            1.3  รวมกลุ่มกันจัดทำโครงงานบูรณาการ ในหน่วยการเรียนรู้ ...................................................................................โดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ๑๑ คน
ประกอบด้วย
                        (1)   นาย  ธัญญพิสิษฐ์   พิสิษฐ์ชัยณรงค์         ชั้น ม๔/๕                    เลขที่ ๕
                        (2)   นางสาว กาญจนา   บุญนอก                     ชั้น ม๔/๕                   เลขที่ ๒๙
                        (3)   นางสาว  เบญจวรรณ    พิมพ์กิ่ง               ชั้น ม๔/๕                   เลขที่ ๓0
                        (4)  นางสาว   ปนัดดา   จงใคร่กลาง                ชั้น ม๔/๕                   เลขที่ ๓๑
                        (5)   นางสาว  วิภาวี      ดอกขมิ้น                    ชั้น ม๔/๕                    เลขที่ ๓๒
                        (6)   นางสาว  ธัญญา    จารุภูมิ.                       ชั้น ม๔/๕                    เลขที่ ๓๕
                        (7)   นางสาว  กมลชนก     โพธิ์ทอง               ชั้น ม ๔/๕                   เลขที่ ๔๒
                        (8)   นางสาว  บุษกร    ปลอดสันเทียะ            ชั้น ม ๔/๕                   เลขที่ ๔๓
                        (9)   นางสาว  สุธิดา     จารุภูมิ                        ชั้น ม ๔/๕                   เลขที่ ๔๕

                        (10)   นางสาว  ปาริดา   สวัสดิ์พูน      ชั้น ม ๔/๕.                  เลขที่  ๔๗
                        (11)    นางสาว   เกวลิน   สามารถ       ชั้น  ม ๔/๕                   เลขที่  ๕0
            1.4 ตั้งชื่อโครงงาน เรื่อง น้ำพริกกุ้งเสียบอีสานใต้
                                                                                                                                                (8)
2.   ขั้นตอนดำเนินการ
            2.1  สำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เกี่ยวกับ
น้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.3  ฝึกปฏิบัติ/บันทึกข้อมูล/ถ่ายภาพเกี่ยวกับ/น้ำพริกกุ้งเสียบ
            2.4  ประเมินความพึงพอใจ
            2.5  นำข้อมูลมาเขียนรายงาน 5 บท และนำเสนอโครงงาน

3.  ขั้นตอนการประเมินผล
            3.1   นักเรียนร่วมกันประเมินผลด้านกระบวนการทำงาน (Process)  5 คะแนน
            3.2   ผู้ปกครองร่วมกันประเมิน ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)   5 คะแนน
            3.3   ครูประเมินผลด้านความรู้   (Knowledge)  10 คะแนน
                        ในวันประเมินผลด้านความรู้ นักเรียนได้นำมาเสนอด้วยวาจาและในรูปของรายงาน 5 บท, แผงโครงงาน แผ่นพับ